งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ ประทุมพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
[email protected]

ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวสุภัค ลี้สงวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA234 โทรศัพท์ 1801
[email protected]

– แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าว (ให้ข่าว)
– แบบฟอร์มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ และบนจอภาพ LCD ของคณะเทคโนโลยี

Translate »