งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

นายจิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

TA207 โทรศัพท์ 1802
jidtiwat.a@msu.ac.th

ผู้รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวชาลิสา โรจนะคณาตัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA207 โทรศัพท์ 1801
memewki@gmail.com

– แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าว (ให้ข่าว)
– แบบฟอร์มการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์บนเว็บไซต์ และบนจอภาพ LCD ของคณะเทคโนโลยี

Translate »