กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS MSU67 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด

ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 2 สมัครวันที่ 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

Comments are closed.
Translate »