วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานชั้น 1 อาคารบร 
Read more
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การนิสิต ร่วมกั 
Read more
นิสิตสาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ค 
Read more
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ 
Read more
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานิสิต คณะเทค 
Read more
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 
Read more
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงก 
Read more
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโคร 
Read more
คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบัน 
Read more
วันที่ (17 มกราคม 2567) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยา 
Read more
Translate »