กรณีที่บัณฑิตในสาขามีความประสงค์จะแต่งหญิงให้ 
Read more
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA406 คณะเทคโนโลย 
Read more
ณ ห้องประชุม 1 TA201 คณะเทคโนโลยี ได้จัดประชุ 
Read more
คณะเทคโนโลยีได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพ 
Read more
คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมเเสดงความยินดี กับคณะพย 
Read more
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเทคโนโลยีและอาจา 
Read more
:เป็นทุนการศึกษาประเภทรายปี จำนวน 33 ทุน ดังน 
Read more
📝 ประเภทและจำนวนรางวัล1.ส่วนกลาง1.1 นิสิตนิสิ 
Read more
SDGs เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโย 
Read more
Translate »