โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx คณะเทคโนโลยี มมส.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 งานประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา และ EdPEx ในรูปแบบ Onsite และ Online ในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence-EdPEx) โดย คณบดี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมประชุม แบบ Onsite และ Online จำนวนมาก ณ ห้องประชุม 1 TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี
ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »