คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ฝึกซ้อมย่อยระดับคณะมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ฝึกซ้อมย่อยระดับคณะมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต คณะเทคโนโลยี รายงานตัวและลงทะเบียน ณ บริเวณลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยี เวลา 9.10น. คณบดีคณะเทคโนโลยี(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ) กล่าวต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และพิธีมอบเหรียญทองเกียรตินิยมอันดับ 1

(นางสาว ณฐมน จรูญนันทวัฒน์ สาขาสัตวศาสตร์) หลังจากนั้น เวาลา 9.25-9.45 น. ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต ชี้แจงการลงทะเบียนรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต และ ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล) ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและชมการสาธิตของนิสิตต้นแบบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี ณ บริเวณลานสนามหญ้า ลานชั้น 1 หลังจากนั้นบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แยกฝึกซ้อมย่อยตามสาขาวิชา และใน ภาคบ่าย บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ฝึกซ้อมพร้อมกัน ณ บริเวณลานสนามหญ้า ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)

Comments are closed.
Translate »