คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ระหว่างอุดมศึกษากับอาชีวศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม TA201 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการประชุมวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ระหว่างอุดมศึกษากับอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

โดยมี ดร.สมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงเป้าหมายการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลวรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหารภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ วท.บ สาขาวิชาประมง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิจารณารายวิชาที่สามารถนำเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต MSU Wisdom และขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนจากฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปิดรับคุณสมบัติของผู้เข้าเรียนให้ผู้เรียนจบระดับอาชีวะศึกษา ได้มีทางเลือกให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร ให้การสนับสนุนทางด้านบริการวิชาแก่หน่วยงานที่ร่วมในโครงการต่อไป

รวมถึงพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงสู่สะสมหน่วยกิตการเรียนรู้ ในระบบคลังหน่วยกิต ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่งในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม และวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำของผู้เรียนในสถาบันการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

Comments are closed.
Translate »