คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการมรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ เพื่ออนุรักษ์สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอีสานให้คงอยู่ และเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จากนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต และแห่ผ้าผะเหวดเข้าเมือง มีขบวนกลองยาวศิลป์อีสานโดยนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และขบวนฟ้อนรำนำขบวนแห่จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ แห่ไปยังบริเวณเวทีกลางลานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันที่ 10 คณะเทคโนโลยี ถวายต้นกัณฑ์หลอน ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 25656ณ บริเวณ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพข่าว- งานประชาสัมพันธ์ มมส. และคณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »