คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่

ณ ลานหน้าอาคารชั้น 1 คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ โดยได้มีกิจกรรมการขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตและบุคลากรได้ มีความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มและมองเห็นโอกาสของตลาดงานที่จะรองรับในอนาคต

ภาพข่าว-ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »