คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.00- 15.30 น. บรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยี สู่ในมุมมองของผู้ใช้บริการ “สู่ Smart Office” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ และนายธีระศักดิ์ ประทุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สรุปและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ กลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการและพัฒนานิสิต กลุ่มงานคลังพัสดุ และกลุ่มบุคลากรห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี “สู่ Smart Offce”

ภาพ-ข่าวคณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »