คณะเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “ตุ้มโฮมน้องพี่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี เวลา 08.30 น. ได้จัดโครงการ “ตุ้มโฮมน้องพี่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต” ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ (รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายจัดการทรัพยากรและคุณภาพนิสิต) ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “ตุ้มโฮมน้องพี่ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต” เวลา 09.00 น คุณจรัญ วิชาคุณ นิติกรชำนาญการ หัวหน้างานวินัยนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการปรับตัวใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ เวลา 10.30 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 1 และลานสนามหญ้าด้านใน คณะเทคโนโลยี อบรมความปลอดภัยและการป้องกัน การเกิดอัคคีภัยในการใช้ถังดับเพลิงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิง ซ้อมการการหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จากงานบรรเทาสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟบนตึกอาคารเรียน คณะฯ ให้แก่บุคลากรและนิสิต อีกทั้งเพื่อเพิ่มระดับศักยภาพเครือข่ายงานบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถควบคุมและแก้ไขสถานการณ์จากการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้ รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทั้งยังเป็นการเพื่อบำรุงขวัญและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว- คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »