งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสำนักงานอัตโนมัติ ณ ห้องประชุม 1 TA-201 บรรยายโดย คุณยุทธชัย อุทัยแพน นักวิชาการศึกษาชำนาญการมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมการปฏิบัติการจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อสำนักงานอัตโนมัติ และสรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ และเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารทางด้านการพัฒนาบุคลากรมาพัฒนาให้เป็นระบบรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและให้บริการ

ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »