โครงการนวัตกรรมบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ โดยการเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอค

SDGs เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Life Below Water)

หัวข้อย่อย 14.2 Supporting aquatic ecosystems through education : สนับสนุนระบบนิเวศทางน้ำผ่านการศึกษา
ตัวชี้วัด 14.2.2
  Sustainable fisheries (community outreach): Offer educational programme or outreach for local or national communities on sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism

การทำประมงอย่างยั่งยืน (เผยแพร่สู่ชุมชน): ให้การศึกษา/ความรู้/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดการการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ

หัวข้อย่อย  14.5  Maintaining a local ecosystem

ตัวชี้วัด 14.5.3  Programs towards good aquatic stewardship practices: Develop and support programs and incentives that encourage and maintain good aquatic stewardship practices

โครงการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสัตว์น้ำ : มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนโปรแกรมและสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมและรักษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลสัตว์น้ำ

โครงการนวัตกรรมบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ โดยการเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอค

โครงการครั้งนี้จึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ โดยการเลี้ยงด้วยระบบไบโอฟลอค ให้แก่เกษตรกรบ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc technology) เป็นเทคโนโลยีการใช้ตะกอนจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในระบบการเลี้ยงมาเปลี่ยนของเสียพวกแอมโมเนียในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นอาหารธรรมชาติแก่สัตว์น้ำ โดยไบโอฟลอคในน้ำจะมาจับกับแอมโมเนียแล้วให้เปลี่ยนรูปเป็นโปรตีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสัตว์น้ำแทนทำให้คุณภาพน้ำในระบบการเลี้ยงดีขึ้น ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำซึ่งต้องทิ้งของเสียลงในระบบนิเวศแหล่งน้ำ อีกทั้งยังถือเป็นการทำประมงอย่างยั่งยืน

Comments are closed.
Translate »