นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายรายงายต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี2567

นายมั่งมีชัย อ่างทอง และนางสาวศรีสุขพร อ่างทอง นิสิตชั้นปีที่3 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายรายงายต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี2567 เมื่อวันที่ 5-14 ม.ค. ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริเวณเชิงเขาตาแป้น (ฟาร์มโคนมไทย-เคนมาร์ค) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งนิสิตทั้งสองคน (ฝาแฝด) เป็นบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ผู้ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2564 จากโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมั่งมีชัย อ่างทอง และนางสาวศรีสุขพร อ่างทอง เป็นนักศึกษาทุนสานต่ออาชีพพระราชทาน สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทั้งสองคนต่างนำเสนอแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่ต้องการนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจการเลี้ยงโคนม ซึ่งจะทำให้อาชีพการเลี้ยงโคนมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น พร้อมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Comments are closed.
Translate »