ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การใช้โฟโต้ชอปเบื้องต้น” ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี

4 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ “การใช้โฟโต้ชอปเบื้องต้น” ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TA-406 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายธีระศักดิ์ ประทุมพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และในเชิงปฏิบัติ ให้กับนิสิตคณะเทคโนโลยี เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้งานระบบโฟโต้ชอฟเบื้องต้นได้ เพื่อพัฒนาการใช้งานโปรแกรม กราฟิก และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานของสาขาวิชาชีพในอนาคตต่อไป

มีนายอภิเชษฐ์ เฉิดมงคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นผู้ดำเนินรายการ

Comments are closed.
Translate »