ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมาแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้ผลิตภัณฑ์ อาหารมีความปลอดภัย ทันสมัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของชาติให้มีความมั่นคง สมกับเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรโลก :

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043754085 ต่อ 1820/1828

Facebook page : Foodtech MSU

สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารการประกันและจัดการความปลอดภัยในอาหาร โภชนศาสตรและการประเมินภาวะโภชนาการ

รายละเอียด

สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ศึกษาด้านกระบวนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขั้นตอนการผลิดอาหารทันสมัย การทดสอบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร การตลาดและการศึกษาผู้บริโภค

รายละเอียด

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาและประยุกต์ ใช้ศาตร์ชั้นสูงด้านการแปรรูปอาหาร และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

ศึกษาด้านการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการแปรรูป ความปลอดภัยในอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

บุคลากร

ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
[email protected]

ผศ.ดร.ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA221 โทรศัพท์ 1826
[email protected]

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
[email protected]

ผศ.ดร.ทัตดาว ภาษีผล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์

TA221 โทรศัพท์ 1826
[email protected]

ผศ.ดร.บุษกร ทองใบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
[email protected]

ผศ.ดร.พีรยา โชติถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
[email protected]

ผศ.ดร.มนัชญา สังข์ศรีอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA226 โทรศัพท์ 1825
[email protected]

ผศ.ดร.วรรณี สมัปปิโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
[email protected]

ผศ.ดร.ศรีนวล จันทไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA227 โทรศัพท์ 1827
[email protected]

ผศ.ดร.สุณิสา ร้อยดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

TA226 โทรศัพท์ 1806
[email protected]

ผศ.ดร.สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
[email protected]

ผศ.ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA221 โทรศัพท์ 1826
[email protected]

ผศ.ดร.อัศวิน อมรสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA225 โทรศัพท์ 1823
[email protected]

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บรรลือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
[email protected]

ผศ.สิริพร ลาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA222 โทรศัพท์ 1824
[email protected]

ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ
ศาสตราจารย์

TA224 โทรศัพท์ 1822
[email protected]

ศ.ดร.อนุชิตา มุ่งงาม
ศาสตราจารย์

TA405

อ.ดร.วนิดา ชื่นตา
อาจารย์

TA226 โทรศัพท์ 1825
[email protected]

สายสนับสนุน

นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA208 โทรศัพท์ 1828
[email protected]

นางสาวดุจชีวัน คำภาพงษา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA111 โทรศัพท์ 1821
[email protected]

นางสาวณิชารัตน์ สินมาลัย
นักวิทยาศาสตร์

TA110 โทรศัพท์ 1821
[email protected]

นางสาว ธิลาวรรณ อาจนนลา
นักวิทยาศาสตร์

TA112 โทรศัพท์ 1874
[email protected]

Translate »