ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Food Festival) 2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Food Festival) 2567 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ทดลองเป็นผู้ผลิต ผู้พัฒนาสูตร รวมทั้งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์และบุคลากรโดยภายในร้าน มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และอาหารและสินค้าอาหารอีกมากมาย ณ ลานหน้าตึกคณะเทคโนโลยี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Comments are closed.
Translate »