ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043754085 ต่อ 1811

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาสัตวศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาประมง

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาสัตวศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาสัตวศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

บุคลากร

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

TA218 โทรศัพท์ -
a.waranyoo@gmail.com

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

อ.สำเร็จ สีเครือดง
อาจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
samret.s@msu.ac.th, samrets5@gmail.com

อ.ดร.สุรศักดิ์ บุญแต่ง
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
supachai606@gmail.com

อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
mongkol1971@hotmail.com

รศ.ดร.มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย
รองศาสตราจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
maratreep@yahoo.com, maratreep@gmail.com

ผศ.ดร.เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220 โทรศัพท์ -
benjawan.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.เบ็ญจพร กุลนิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220
kriangsuk.b@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
orawan.s@msu.ac.th, orawan.msu@gmail.com

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
sakunkans@hotmail.com

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

TA218 โทรศัพท์ -
a.waranyoo@gmail.com

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
wantana.s@msu.ac.th, wantana_sin@yahoo.com

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
ruchuon_w@hotmail.com

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
perayos@gmail.com

ผศ.ดร.นริศ สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
naris.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
phatteay@gmial.com, phatchsree.s@msu.ac.th

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

สายสนับสนุน

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
supakson.j@msu.ac.th

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
-

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
mbt_chai@hotmail.com

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
aeed_ch15@windowslive.com

สาขาสัตวศาสตร์

อ.ธวัช ชินราศรี
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

อ.ทัศน์วรรณ สมจันทร์
อาจารย์

-
example@msu.ac.th

รศ.ดร.อาณัติ จันทร์ถิระติกุล
กรรมการคณะเทคโนโลยี ผู้แทนคณาจารย์

-
example@msu.ac.th

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ จำปาวะดี
รองศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.อรวรรณ อรุณแสงสีสด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.ดวงนภา พรมเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.จักรพงษ์ ชายคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ดร.ขนิษฐา เพ็งมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

ผศ.ชาญยุทธ แถมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-
example@msu.ac.th

สายสนับสนุน

นางสาววันประเสริฐ ทุมพะลา
นักวิทยาศาสตร์

-
example@msu.ac.th

นางศิริพรรณ พลแสน
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

-
example@msu.ac.th

นางวราพร มาตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-
example@msu.ac.th

สาขาประมง

อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์
อาจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
supranee.w@msu.ac.th

ผศ.ร่วมฤดี พานจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
ruamruedee@hotmail.com

ผศ.ดร.เอกพล วังคะฮาต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
eakpol.w@msu.ac.th

ผศ.ดร.เมธาวี รอตมงคลดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
wai_methawee@hotmail.com

ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ห้อง TA209, TA315 โทรศัพท์ 1809
wipavee@msu.ac.th

ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA315 โทรศัพท์ -
pattira_ksiri@yahoo.com

ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
-

ผศ.ดร.นันทพร สุทธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA409-2 โทรศัพท์ -
nantaporn175sytthi@gmail.com

สายสนับสนุน

นายเอกลักษณ์ ยศสกุล
นักวิทยาศาสตร์

TA212 ,SA213 โทรศัพท์ -
-

นางสาวสุชีรา เหล่าสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

TA212 โทรศัพท์ 1817
suchera.l@msu.ac.th

Gallery

Translate »