ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ภาควิชาเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชไร่และพืชสวน การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตผลจากพืชและการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรการผลิตชีวมวลเพื่อ ทดแทนพลังงาน การปศุสัตว์และการประมง การจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043754085 ต่อ 1811

Facebook page: เทคโนโลยีการเกษตร มมส.

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาสัตวศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ โดยเน้นสัตว์เศรษฐกิจที่ใช้ในการบริโภค เช่น สุกร ไก่ โค กระบือ ฯลฯ ทักษะในการจัดการฟาร์มการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพหลักการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อและโรคระบาด เนื้อหาวิชา เช่น โภชนาการสัตว์ การขยายและการปรับปรุงพันธ์ุหลักการผลิตสัตว์การสุขาภิบาลสัตว์เป็นต้น

รายละเอียด

สาขาประมง

บูรณาการศาสตร์ด้านการประมงหลากหลายแขนงผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ชีววิทยาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางทะเล การจัดการประมงและผลิตภัณฑ์ทางประมงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการประมงแบบองค์รวมทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

รายละเอียด

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

สาขาเกษตรศาสตร์

ศึกษาด้านปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ระบบฟาร์มอัจฉริยะ

รายละเอียด

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

บุคลากร

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA218 โทรศัพท์ -
[email protected]

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

อ.สำเร็จ สีเครือดง
อาจารย์

TA219 โทรศัพท์ -
[email protected]

อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายจัดการทรัพยากรณ์และพัฒนาคุณภาพนิสิต

TA216 โทรศัพท์ 1807
[email protected]

อ.ดร.มงคล วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
[email protected]

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA220 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.สกุลกานต์ สิมลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.วรัญญู แก้วดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA218 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.วรรทณา สินศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA215 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA216 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร.ธนภร สิริตระกูลศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

TA217 โทรศัพท์ -
[email protected]

ผศ.ดร. ดาริการ์ บุญพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สายสนับสนุน

นายอภัย สีหานารถ
พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน

TA106 โทรศัพท์ -
-

นายสุภักษร เจริญเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

นายศักดา แก้วสิทธิ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

นางสาวดาราพร ไชยสีทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

TA214 โทรศัพท์ 1811
[email protected]

นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

TA106 โทรศัพท์ -
[email protected]

Translate »