วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ คณะเทคโนโลยี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “สัมมนาคณะเทคโนโลยี มมส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 TA201 เวลา 9.00 น.-10.30 น. ฟังบรรยายการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี และเวลา 11.00 น.-16.30 น. ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (การผลิตบัณฑิต, การวิจัย, การบริการวิชาการ, การพัฒนานิสิต และการบริหารจัดการ) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แบ่งกลุ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านพัฒนานิสิต 3.ด้านการวิจัย,บริการวิชาการ 4.ด้านการบริหารจัดการ

Comments are closed.
Translate »