หน่วยวิจัยการควบคุมโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมศัตรูพืช

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อควบคุมศัตรูพืช
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565
ให้แก่นิสิตระดับ ป.โท เทคโนโลยีชีวภาพและธุรกิจชีวภาพ (MSc Biotechnology & Biobusiness)
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 1 TA201
กิจกรรมในโครงการ
🎯 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application of botanical pesticide for pets control
🎯 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
Biopesticide formulation of Xenorhabdus stockiae PB09 for pest control
ภาพ-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »