โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลานิลแปลงเพศอัตโนมัติ

ตอบโจทย์ SDGs  เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (Zero
Hunger)

ข้อย่อย: 2.5  National Hunger : ความหิวโหยของชาติ
ตัวชี้วัด 2.5.1 Access to food security knowledge: Provide access on food security and sustainable
agriculture and aquaculture knowledge, skills or technology to local farmers and food producers.

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลานิลแปลงเพศอัตโนมัติ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี จัดทำโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาเครื่องให้อาหารปลานิลแปลงเพศอัตโนมัติ โครงการจัดการความรู้ครั้งนี้จึงมีความประสงค์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมชุดนวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลานิลแปลงเพศอัตโนมัติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาบ้านยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นิสิต และผู้ที่สนใจ ซึ่งจัดขึ้นในตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564  เพื่อให้บริการวิชาการแก่ เกษตรกร นิสิต และผู้ที่สนใจ จะได้มีองค์ความรู้และนวัตกรรมการให้อาหารแบบใหม่

The Innovative Transfer in development of the automatic sex-reversed tilapia feeding
Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology contributed the project “the Innovative Transfer in development of the automatic sex-reversed tilapia feeding”. This project is therefore intended to transfer the knowledge and innovation of the “sex-reversed tilapia feeding” to fish farmers in Baan Yangnoi, Kosumpisai District, Mahasarakham province, students and who is interested. This project starts from May to October 2021. The objective of the project is to technology transferred the knowledge and innovation of smart fish feeding in tilapia farming. There for, this project hope to the farmers can be a apply this innovation in their farm.

Comments are closed.
Translate »