โครงการสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตและสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี 2566

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เวลา 08.30 น.-17.00 น. โดย อาจารย์ ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ รองคณบดีฝ่ายจัดการทรัพยากรและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิต ได้รับเกียรติจากวิทยากร ว่าที่ร้อยเอกจิระชัย ยมเกิด และคุณพรรรัมภา ขวัญยืน มาเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคในการเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ /เทคนิคและภาวะทางด้านอารมณืของการเป็นผู้นำ และแนวทาง และรูปแบบการเขียนโครงการ มีการตอบข้อซักถาม และกิจกรรมกรรมสันทนาการ จากใจพี่สู่ใจน้องคล้องสายสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มย่อย กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต โดยท่านวิทยากร และสรุปกระบวนการเรียนรู้ และประเมินผลกระบวนการ ต่อไป

Comments are closed.
Translate »