โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2567 เรื่อง “การใช้ GENERATIVE AI ในการเรียนการสอนยุคใหม่และการวิเคราะห์ข้อสอบด้วย โปรแกรม RTAP MSU

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหลักสูตร ประจำปี 2567 เรื่อง “การใช้ GENERATIVE AI ในการเรียนการสอนยุคใหม่และการวิเคราะห์ข้อสอบด้วย โปรแกรม RTAP MSU ณ ห้องประชุม 1 (TA201)

คณะเทคโนโลยี มมส. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ได้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ ตั้งภักดี ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในภาคเช้า ในหัวข้อ การใช้ Generative AI ในการเรียนการสอนยุคใหม่ และแนวทางประยุกต์ใช้ Generative AI ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และพัฒนาคุณาภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย โปรแกรม RTAP MSU เพื่อให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องสามารถฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม RTAP กับข้อสอบชนิดต่างๆและการแปลผลการวิเคราะห์

Comments are closed.
Translate »