ในวันที่ 21-26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและตัวแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 21-26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีและตัวแทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจทำหลักสูตรร่วมกับประเทศจีนเข้าเยี่ยมชม

1. School of Marine Sciences and Biotechnology และ School of Modern Biological Industry ณ Guangxi Minzu University

2. School of Agriculture Engineering ณ Guangxi Vocational and Technical College

3. Guangxi Haibo Education Management Group

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร และหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ หลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และการประชุมวิชาการนานาชาติ

รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการทำวิจัยของแต่ละสถาบัน

Comments are closed.
Translate »