เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 
Read more
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการ คณะเท 
Read more
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 
Read more
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานการเจ้าหน้าที่ ได้จั 
Read more
ในวันที่ 21-26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
Read more
วันที่ 19 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยี เข้าร่วมโค 
Read more
วันที่ 10 เมษายน 2567 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลั 
Read more
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกิจก 
Read more
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 
Read more
คณบดีคณะเทคโนโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ  
Read more
Translate »