คณบดีคณะเทคโนโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม EN-217 (ชั้น 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดีคณะเทคโนโนโลยี ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม EN-217 (ชั้น 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คนใหม่) มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (1 มีนาคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ได้พัฒนาคณะให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง เป็นที่ยอมรับแก่สังคม และกล่าวแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คนใหม่) ที่ได้มาสานงานต่อ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คนใหม่)

Comments are closed.
Translate »