วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 12.00 น 
Read more
4 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะเทคโนโลยี มหา 
Read more
สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมชีวภาพสัมพั 
Read more
นิสิตชมรมโภชนศาสตร์สัมพันธ์ ภาควิชาเทคโนโลยีก 
Read more
งานฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสาร 
Read more
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การนิสิต ร่วมกั 
Read more
นิสิตสาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ค 
Read more
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ 
Read more
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนานิสิต คณะเทค 
Read more
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นิสิตชั้นปีที่ 2 และ 
Read more
Translate »