วันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาล 
Read more
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30-20.00 น. สโ 
Read more
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันวิจัยวลัยรุ 
Read more
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566  ณ อาคารบริการนิส 
Read more
วันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเรียนคณะเทคโนโ 
Read more
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศ 
Read more
Technical University Dortmund เป็นมหาวิท 
Read more
กรณีที่บัณฑิตในสาขามีความประสงค์จะแต่งหญิงให้ 
Read more
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยี มหาวิ 
Read more
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. สโม 
Read more
Translate »