คู่มือการทำงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการเข้าใช้ระบบจัดทำแผนงบประมาณ
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ-การตรวจสอบพัสดุและการกทงจำหน่ายพัสดุ ประจำปี คณะเทคโนโลยี
คู่มือการปฏิบัติงานกิจกรรมนิสิต
คู่มือปฏิบัติงานการจัดตารางเรียน-คณะเทคโนโลยี
คู่มือปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์
คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการคณบดี
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์-EDS
คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการรถยนต์
คู่มือปฏิบัติงานการประเมินการจัดโครงการ
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจเช็คมอเตอร์ปั๊ม
คู่มือการปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์
คู่มือการปฏิบัติงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์

คู่มือการจองห้องประชุม/ห้องเรียนออนไลน์

Translate »