โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/bwc4F หรือสแกนที่ QR-Code

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nea-genztobeceo2022.com

Comments are closed.
Translate »