โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา งานวิจัยและบริการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร เรื่อง “แนวทางการเขียนmanuscript เพื่อการตีพิมพ์ จากมุมมองของบรรณาธิการ” อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (กิจกรรม Techno club) ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ คณะเทคโนโลยี เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณาจารย์/นักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์/นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 102 คน
ภาพข่าว-คณะเทคโนโลยี

Comments are closed.
Translate »