การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล  
O1 โครงสร้าง โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผูบริหาร ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ คณะเทคโนโลยี
O4 แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ
O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประสาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม
O8 Q&A Q&A
O9 Social Network facebook
youtube
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ข้อมูล  
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติราชการ
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุราชการ
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการ
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E-Service E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ
ข้อมูล  
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล  
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (1)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (2)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล  
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางร้องเรียนทุจริต

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล  
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
O38 รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

 

Translate »