งานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

1 ขั้นตอนการรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ภายในประเทศ)
2 ขั้นตอนการรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย(ต่างประเทศ)
3 ขั้นตอนการขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานฯ
4 ขั้นตอนการกำกับติดตาม-ขอลาหยุดราชการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ-ข้าราชการ-พนักงานฯ
5 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
6 ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
7 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ รศ ศ)
8 ขั้นตอนการตรวจสอบแบบประวัติส่วนตัวฯ(กพอ 03) เอกสารประกอบการสอน คำสอน ของภาควิชา
9 ขั้นตอนการประเมินเอกสารประกอบการสอน คำสอน ประเมินผลการสอน
10 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ป 01 ถึง ป 04 ของงานการเจ้าหน้าที่
11 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ป 01 และ ป 02 ของภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ
12 ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามแบบ ป 03 และ ป 04 และประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ
13 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) ป 01 ป 02 ของผู้บริหาร
14 ขั้นตอนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบ ป 03 ป 04 และประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
15 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
16 ขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ของบุคลากรสังกัดภาควิชาและ สำนักงานเลขานุการ
17 ขั้นตอนการขอกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงาน
18 ขั้นตอนคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
19 ขั้นตอนการขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ
20 ขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ
21 ขั้นตอนการขอขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ
22 ขั้นตอนการรายงานผลการศึกษาของบุคลากรและนักเรียนทุน
23 ขั้นตอนการขอเพิ่มวุฒและปรับวุฒิของบุคลากร
24 ขั้นตอนการขอรับทุนศึกษา ฝึกอบรม เสนอผลงา

– แบบฟอร์มรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ภายในประเทศ)
– แบบกำกับ ติดตาม การนำความรู้ที่ได้รับจากการไปพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ
– แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน (สำหรับข้าราชการ / ลูกจ้าง)
– แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน (สำหรับพนักงาน)
– แบบฟอร์มลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (ข้าราชการ)
– แบบฟอร์มลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (พนักงาน)
– แบบฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
– แบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน
– แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
– แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงาน
– แบบฟอร์มคำขอมีบัตรลูกจ้างชั่วคราว
– แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา
– แบบฟอร์มขอปรับวุฒิ
– แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
– แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
– แบบฟอร์มลงเวลาปฏิบัติราชการ
– แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ

– ฟอร์มขออนุมัติทุนเพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
– ฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ
– เเบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
– บันทึกชี้แจงเหตุผล ลากิจ ลาพักผ่อน
– (ใช้ในกรณียืมเงิน) ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
– ฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
– ฟอร์มขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน
– ฟอร์มใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
– ฟอร์มรายงานวันเดินทางเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
– ฟอร์มรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้ารับราชการ
– ฟอร์มรายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานฯ

เกณฑ์และแบบฟอร์ม พ.ศ.2563

ประกาศ ก.พ.อ. 2563
– ประกาศ แนวทางการประเมินผลการสอน พ.ศ.2563
– ประกาศ กพอ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2563
– แบบ กพอ 03 2563
– แบบ กพอ 04_2563
– ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ_93
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ_94
– แนวทางการประเมินผลการสอน_95
– แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ_97
– ประเภทของผลงานทางวิชาการ_98
– คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงาน_99
– ตัวอย่างแนบท้ายกรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น_01
– ข้อบังคับ-มมส-ว่าด้วย-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน2561_02
– ข้อบังคับ มมส ว่าด้วย หลักเกณฑ์ประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารหลักฐาน 2563
– แบบสรุปการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2564
– ฟอร์มแบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ฟอร์มตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563
– แบบ ก.พ.อ.03
– ฟอร์มบันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
– แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
– แบบฟอร์มตรวจสอบวารสารทางวิชาการ-สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ_2562
– ฟอร์มหนังสือรับรองผลงานที่ใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ_2563
– ฟอร์มแบบประเมินผลการสอน
– แบบสรุปการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2564

ขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงาน 2564
– หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนทางวิชาการ พศ 2564
– ฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทนทางวิชาการของพนักงานมหาวิทาลัย พ.ศ.2564

เกณฑ์และแบบฟอร์ม พ.ศ.2564
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
Translate »